Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Zoekbon

De site Zoekbon treedt op als bemiddelaar dat opereert tussen vraag en aanbod voor verzamelaars van parkeertickets. Zoekbon functioneert alleen als een online platform dat enkel geregistreerde gebruikers in staat stelt parkeertickets, overal, op ieder moment en op één duidelijke manier aan te bieden en te zoeken en te verhandelen in een vaste prijsvorm.

Wordt in de voorwaarden of teksten gebruik gemaakt van het woord site, dan wordt bedoeld de website Zoekbon.nl. Wordt op de site gesproken van parkeerticket(s) dan wordt tevens bedoeld parkeerbon, dag(deel)kaarten en andere vormen van bewijs voor betaald parkeren.

Met uw bezoek aan Zoekbon.nl gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden (waaronder ook de gebruiksvoorwaarden, privacy statement en copyright) en bent u bij het gebruik van haar diensten, zoals nader omschreven in de gebruiksvoorwaarden, daaraan gebonden. Deze voorwaarden zijn opgesteld om uw bezoek en de werking van Zoekbon optimaal te laten verlopen.

Wij adviseren om voor gebruik van de site Zoekbon eerste de voorwaarden grondig door te lezen. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van de voorwaarden of andere teksten dan mag u niet van Zoekbon gebruik maken.

De algemene voorwaarden van Zoekbon bestaan uit de volgende artikelen:
1.0  Gebruiksvoorwaarden
        1.1   Registreren
        1.2   Inloggen
        1.3   Zoeken
        1.4   Het plaatsen van een zoekopdracht
        1.5   Het plaatsen van aanbod
        1.6   Reserveren
        1.7   Afhandeling
        1.8   Betalingen
        1.9   Informatieverstrekking/mededelingen
        1.10 Vergoeding voor diensten
        1.11 Misbruik van Zoekbon  

2.0  Copyright van de site Zoekbon.nl

3.0  Zoekbon en aansprakelijkheid
        3.1   Wat is verboden op Zoekbon
        3.2   Werking van de site
        3.3   Wie mag Zoekbon gebruiken
        3.4   Frauduleuze activiteiten
        3.5   Wijziging van de voorwaarden 


Gebruikvoorwaarden van Zoekbon

Registratieproces op Zoekbon
Om gebruik te kunnen maken van alle diensten van Zoekbon dient u zich eerst te registreren via de daarvoor bestemde link in het hoofdmenu. De registratie is voltooid als Zoekbon u een wachtwoord heeft toegekend en per e-mail u daarover bericht. U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor uw wachtwoord en alle handelingen met de combinatie van uw e-mail adres en wachtwoord. Daarbij zult u alle veiligheidsmaatregelen nemen om:

-  de aan u toegewezen of persoonlijk wachtwoord te beschermen
-  misbruik, direct of indirect, van uw wachtwoord in combinatie met uw e-mail adres door een ander persoon te vermijden

Onverminderd zijn al onze voorwaarden van toepassing indien u gebruik maakt van functie(s) op of diensten van de site waarvoor u zonder zich te registreren gebruik van kunt maken. Zie hiervoor ook Zoekbon en haar aansprakelijkheid.  Tevens is Zoekbon vrij om persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken en opslaan in databases om de uitoefening van haar diensten mogelijk te maken. Zie ook ons Privacy Statement.

Inloggen op Zoekbon

Inloggen op Zoekbon is nodig om gebruik te maken van alle functies binnen de site. Inloggen geschiedt door invoer van e-mail adres in combinatie met het wachtwoord dat u tijdens het registratieproces van Zoekbon heeft ontvangen. U kunt in ‘Mijn gegevens’ het door Zoekbon verstrekte wachtwoord wijzigen in een persoonlijk wachtwoord. Tijdens het inloggen op de site zult u niet:

-  de toegang tot Zoekbon omzeilen anders dan de gebruikelijke inlogprocedure;
-  maatregelen nemen om de toegang te beperken.

Het zoeken naar parkeertickets op Zoekbon
Het zoeken naar parkeertickets via de site Zoekbon.nl geschiedt via de betreffende knop die u wordt aangeboden in het hoofdmenu. Deze dienst wordt u enkel en alleen door Zoekbon aangeboden om te zoeken naar aangeboden parkeertickets. Voor het gebruik van deze dienst hoeft u niet ingelogd te zijn.  Per invoerveld geeft u specifieke gegevens op die overeenkomen met uw zoekvraag. Indien geen passend aanbod wordt getoond kunt u via de knop Registreer mijn zoekopdracht uw zoekvraag invoeren. Hiervoor dient u wel ingelogd te zijn.

Het plaatsen van een zoekopdracht op Zoekbon
Het plaatsen van een zoekopdracht op Zoekbon geschiedt via de betreffende knop die u wordt aangeboden op de webpagina Zoeken indien geen gewenst resultaat aanwezig is in de database van Zoekbon. Een geregistreerde zoekopdracht blijft 8 weken geldig. Na deze periode wordt een zoekopdracht automatisch verwijderd uit de database. Uiteraard kunt u nogmaals eenzelfde zoekopdracht plaatsen. Deze dienst wordt u enkel en alleen door Zoekbon aangeboden om andere verzamelaars op de hoogte te brengen van uw zoekvraag onverminderd met de intentie om enig passend aanbod daadwerkelijk te kopen. Voorts is deze dienst alleen te gebruiken indien u bent ingelogd op de site. Per invoerveld geeft u specifieke gegevens op die overeenkomen met uw zoekvraag. Daarbij is het verboden om als gebruiker van de dienst zoekopdracht:

-  gegevens in te voeren anders dan de invoervelden aangeven;
-  zaken of onderwerpen als gezocht te plaatsen die anders zijn dan parkeertickets;
-  met de intentie parkeertickets aan te kopen en te gebruiken anders dan om te verzamelen
-  te handelen in strijd met rechten van derden.

Het aanbieden van parkeertickets op Zoekbon
Het plaatsen van parkeertickets op Zoekbon geschiedt via de knop Aanbieden in het hoofdmenu. Uw aangeboden ticket(s) blijven 8 weken geldig. Na deze periode wordt het aanbod automatisch verwijderd uit de database. Uiteraard kunt u nogmaals hetzelfde aanbod plaatsen.
Deze dienst wordt u enkel en alleen door Zoekbon aangeboden om andere verzamelaars op de hoogte te brengen van uw aanbod van parkeertickets onverminderd met de intentie om uw aanbod daadwerkelijk te verkopen. Voorts is deze dienst alleen te gebruiken indien u bent ingelogd op de site. Per invoerveld geeft u specifieke gegevens op die overeenkomen met de gegevens zoals op uw aan te bieden parkeerticket staan vermeld. Daarbij is het verboden om als gebruiker van de dienst zoekopdracht:

-  de gegevens op de tickets niet juist over te brengen of anders in te voeren dan in de invoervelden overeenkomstig zoals de invoervelden aangeven;
-  zaken of onderwerpen te plaatsen die anders zijn dan parkeertickets;
-  anders dan de originele tickets ter verhandeling aan te bieden.

Het reserveren van parkeertickets op Zoekbon
Het reserveren van tickets die door andere gebruikers worden aangeboden via Zoekbon geschiedt door de knop Reserveer dit ticket aan te klikken op de webpagina Zoeken. Deze dienst wordt u enkel en alleen door Zoekbon aangeboden om dit specifieke ticket daadwerkelijk over te nemen van een andere geregistreerde Zoekbon gebruiker. Hiervoor dient u uw reservatie te bevestigen. Indien u later besluit toch het gereserveerde ticket te annuleren, worden direct opeisbare annuleringskosten ten bedrage van zes Euro in rekening gebracht.

Aangezien u tijdens het registratieproces akkoord bent gegaan met de Voorwaarden zoals op deze pagina uitvoerig is beschreven is nogmaals akkoord gaan met de voorwaarden niet opgenomen tijdens het reservatieproces, derhalve zijn deze voorwaarden onverminderd van toepassing op elke reservatie en de daaruit voortvloeiende diensten. Voorts is deze dienst alleen te gebruiken indien u bent ingelogd op de site.

Afhandelingproces van Zoekbon
De levering van gereserveerde parkeertickets door Zoekbon geschiedt via Post.nl. Zoekbon draagt zorg voor zowel de ontvangstcontrole als de verzendcontrole van de door gebruikers aangeboden en gereserveerde parkeertickets. 

Ondanks de grote zorgvuldigheid van Zoekbon kunnen leveringen plaatsvinden welke niet voldoen aan op Zoekbon bekende en door de zoeker ingevoerde gegevens. Indien zulke leveringen plaatsvinden kunt u een melding hiervan maken. Zoekbon zal uw bezwaar verifiëren met de op Zoekbon bekende en door de zoeker ingevoerde gegevens met het geleverde. Hiervoor dient u een kopie te maken van het geleverde en deze als bijlage in een e-mail te richten aan leveringen@zoekbon.nl. Indien uw klacht gegrond is zal Zoekbon passende maatregelen nemen. De verzendkosten van retourzendingen zijn altijd voor rekening van de gebruiker van Zoekbon.

Betalingen aan en van Zoekbon
Indien u een reservering heeft gedaan op Zoekbon zal u, na ontvangst van de parkeerticket door Zoekbon, per e-mail op de hoogte worden gesteld van de betalingsinstructies. Betalingen van en aan Zoekbon verlopen altijd via een bestaande rekening van een bank of giro, zoals geregistreerd op Zoekbon. Zodra uw betaling bij Zoekbon is ontvangen wordt aan u geleverd en betaald aan de aanbieder. Indien het geleverde is verzonden aan zoeker en een betaling is verricht aan aanbieder zal Zoekbon de status wijzigen in ‘OK’.  Hiermee zullen alle verbintenissen betreffende deze parkeerticket eindigen.

Indien u een reservatie op Zoekbon heeft gedaan en een verzoek tot betaling van het gereserveerde niet binnen 7 dagen heeft gehonoreerd, zal Zoekbon uw reservatie annuleren. Zoekbon is te allen tijde gerechtigd om van de gebruikers die reserveren te verlangen de bedragen die verband houden met de levering van de parkeertickets of –bonnen op voorhand te incasseren alvorens de levering plaatsvindt. Bij geannuleerde opdrachten worden de vooraf geïncasseerde betalingen altijd verrekend met de annuleringskosten die Zoekbon in rekening brengt. 

Informatieverstrekking van Zoekbon
De communicatie tussen Zoekbon en u als gebruiker van Zoekbon geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer. Alle mededelingen die voor u bestemd zijn zullen naar het e-mail adres worden gestuurd dat u aan Zoekbon heeft gegeven tijdens de registratieprocedure. Voor deze vorm van communicatie is een standaard virusprotectie vereist. Zie hiervoor Zoekbon en haar aansprakelijkheid.

Mededelingen aan gebruikers van Zoekbon worden geacht te zijn gedaan 24 uur na het versturen van het e-mail bericht, tenzij wij de melding krijgen dat het email-adres ongeldig is. Wij mogen u ook mededelingen bezorgen per brief en/of per aangetekend schrijven (portvrij en met bewijs van ontvangst) op het adres dat u aan Zoekbon hebt gegeven tijdens de registratieprocedure. In dit geval wordt de mededeling geacht te zijn gedaan 3 dagen na de datum van verzending.  

Vergoeding voor de diensten van Zoekbon
Registreren, zoeken en aanbieden van parkeertickets op Zoekbon is gratis.
We brengen geen kosten in rekening voor het plaatsen van zoek- of aanbiedopdrachten op Zoekbon. Wel brengen wij een vast bedrag (bemiddelingsfee) van zes Euro in rekening aan de koper van de parkeertickets voor de intermediaire diensten en service door Zoekbon. 

Zoekbon heeft het recht om de bemiddelingsfee te wijzigen. Dergelijke wijzigingen treden in werking 7 dagen na bekendmaking ervan op de welkomstpagina. Wij hebben tevens het recht dit beleid en de kosten voor onze diensten tijdelijk te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval van een promotie, en zulke wijzigingen worden van kracht onmiddellijk nadat wij de promotie hebben aangekondigd op de welkomstpagina van Zoekbon. Promoties gelden niet voor reeds bestaande aanbiedingen op Zoekbon. Zoekbon heeft het recht haar dienstenpakket op ieder ogenblik te wijzigen. In het geval dat Zoekbon een nieuwe dienst introduceert worden eventuele kosten voor deze dienst van kracht onmiddellijk vanaf het begin van de dienst. Tenzij anders omschreven, worden alle prijzen, inclusief BTW, aangeduid in Euro.

Misbruik van Zoekbon
Ondanks onze dagelijkse zorg voor een juiste inhoud op Zoekbon bestaat de mogelijkheid dat sommige inhoud niet volgens onze voorwaarden op Zoekbon wordt geplaatst. Wij vragen uw medewerking in deze. Mocht u onverhoopt enig niet juiste of beledigende inhoud tegenkomen dan kunt u ons hierover via info@zoekbon.nl informeren.

Zoekbon kan ten alle tijde de dienst beperken of beëindigen, gehoste inhoud verwijderen en technische en wettelijke maatregelen treffen om bezoekers en gebruikers van Zoekbon te weren, indien:

-  wij van mening zijn dat gebruiker(s) problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de voorwaarden, zoals op deze pagina beschreven;
-  technologieën of enig ander kwaadwillend technologische vorm wordt verspreid die Zoekbon of andere gebruikers kunnen schaden;
-  de infrastructuur van Zoekbon onredelijk wordt belast of de correcte werking van Zoekbon wordt verstoord;
-  anders dan de originele tickets ter verhandeling worden aangeboden;
-  de gebruiker handelt in strijd met rechten van derden;


Copyright van de site Zoekbon
Aangezien niet geautoriseerd gebruik mogelijk inbreuk op Nederlandse en internationale intellectuele eigendomsrechten en andere wettelijke bepalingen kan inhouden gelden met name de volgende instructies. De gebruiker van Zoekbon dient zich bij elke vorm van kopiëren van materiaal van de site Zoekbon te houden aan alle intellectuele eigendomswetgeving en andere wettelijke bepalingen die betrekking hebben op (gebruik van) het materiaal. Gebruik van het materiaal op een andere website of voor welk doel dan ook is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om de door Zoekbon ten behoeve van haar site en/of deel daarvan uitmakende websites samengestelde HTML code of teksten te kopiëren of op enige andere wijze aan te passen of te wijzigen. Deze HTML code of teksten maken deel uit van de site en valt onder de daarvoor geldende Nederlandse intellectuele eigendomsrechten en andere wettelijke bepalingen.

Zoekbon en aansprakelijkheid
Met het bezoek aan Zoekbon en het gebruik van de aangeboden intermediaire diensten en service gaat u naast deze voorwaarden akkoord Zoekbon niet aansprakelijk te houden voor:

-  wat door gebruikers of derden wordt gedaan of op Zoekbon wordt geplaatst;
-  verlies of vervalsing van gegevens, opportuniteit of tijd, of voor indirecte, incidentele, bijkomende of enigerlei andere schade, ongeacht of genoemd verlies of genoemde schade te wijten is aan een nalatigheid of andere oorzaak;
-  eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie; 
-  ongeautoriseerd of onwettig gebruik door gebruikers;
-  diensten van derden, zoals niet ontvangen of beschadigde parkeertickets die door gebruikers of in opdracht van Zoekbon verstuurd zijn via TNT post;
-  de werking van de site, zoals een niet voortdurende, onderbroken of onveilige toegang tot onze aangeboden diensten;
-  overeenkomsten aangaan met minderjarige of niet handelingsbekwame personen;
-  frauduleuze activiteiten die plaatsvinden op/via Zoekbon;
-  tussentijdse wijzigingen in de voorwaarden.

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Zoekbon en u. Alle voorwaarden zijn volledig volgens Nederlands recht. Mocht een bepaling vanuit deze voorwaarden niet ten gelden worden gebracht dan houdt dan zeker niet in dat Zoekbon afstand doet van dit recht en dit te allen tijde kan laten uitvoeren. Mocht door een rechtbank een of andere voorwaarden niet geldig worden verklaard dan zullen de overige voorwaarden altijd gestand blijven.

Wat is verboden op Zoekbon:
Zoekbon is een site die zich alleen richt op verzamelaars van parkeertickets. Het is dus verboden tickets of bonnetjes anders te gebruiken dan om te verzamelen of voor ander belangeloos gebruik.
Verboden handelingen met parkeertickets (zoals voor gebruik als bewijsmateriaal bij ontvangen parkeerboetes) zijn uitdrukkelijk niet toegestaan. U kunt niet aannemen dat gebruik anders dan verzamelen of ander belangeloos gebruik zondermeer gevrijwaard blijft van enige aanklacht tot misleiding van overheid, semi-overheid of andere instanties die betrokken zijn bij uitoefening van de wet of haar gebruiken. Wij aanvaarden geen enkele verplichting dat hieruit kan ontstaan en u te beschermen tegen welke schade ook. Tevens verbindt u zich ertoe Zoekbon schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit uw schending van beschreven voorwaarden.

De werking van de site:
Zoekbon geeft geen garanties met betrekking tot en de werking van de site. Deze kan worden verstoord door tal van factoren buiten onze controle of gevallen van overmacht waarvoor we geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Onze website en onze diensten worden aangeboden in de staat zoals U ze aantreft. Wij wijzen de aangeboden tickets of bonnetjes niet toe. De relatie tussen vraag en aanbod is altijd één op één. Bijgevolg sluit Zoekbon, binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, dan wel impliciet bij wet of anders, met inbegrip van voorwaarden van kennis en zorg of tijdigheid van dienstverlening. 

Wie mag zoekbon gebruiken:
Iedereen van 18 jaar of ouder mag gebruikmaken van de site Zoekbon. Zoekbon is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de rechten van de verkoper om zijn parkeertickets aan te bieden en te verkopen. Gelieve steeds voorzichtig te zijn, uw gezond verstand te gebruiken en veilig te handelen wanneer u de site gebruikt.
Wees er alert op dat altijd het gevaar bestaat dat zaken wordt gedaan met minderjarige personen of personen met valse voorwendselen.

Frauduleuze activiteiten:
Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten en onverminderd andere middelen die ons ter beschikking staan, hebben wij het recht u onmiddellijk een waarschuwing te sturen, uw lidmaatschap tijdelijk of voor onbepaalde tijd op te schorten of te beëindigen en te weigeren onze diensten aan u te verlenen indien u inbreuk maakt op de Voorwaarden of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken of het voor ons onmogelijk blijkt de juistheid van de informatie die u ons verleent te controleren of wij menen dat uw handelingen uzelf, onze gebruikers of Zoekbon aansprakelijk kunnen stellen.

Wijzigen van de voorwaarden:

Zoekbon behoudt zich altijd het recht om zonder kennisgeving vooraf de voorwaarden of andere teksten te wijzigen. Het wijzigen van enigerlei voorwaarden geeft gebruikers geen recht eerdere transacties of gebruik van de diensten van Zoekbon te herroepen of nietig te verklaren. 

Tot en met gisteren al 5.652.122 Paginaweergaves!
Doe mee met het succes en registreer uw parkeerticket op Zoekbon.nl

U bent niet ingelogd!
Klik hier om in te loggen.
Bezoekers online:
Gebruikers: 0
Gasten: 1